Contents‎ > ‎CHAPTERS‎ > ‎CHAPTER IX‎ > ‎

664. remove

 remove, mid.: thus, jíhīte, jihīdhve, jíhate; jihīṣva, jihatām; ájihīta, ajihata. ÇB. has jihīthām (for jihāthām).