Contents‎ > ‎CHAPTERS‎ > ‎CHAPTER XI‎ > ‎

928. Aorist has the value of a proper perfect

The aorist of the older language has the value of a proper "perfect": that is, it signifies something past which is viewed as completed with reference to the present; and it requires accordingly to be rendered by our tense made with the auxiliary have. In general, it indicates what has just taken place; and oftenest something which the speaker has experienced.

a. Examples from the Veda are: párī ’mé gā́m aneṣata páry agním ahṛṣata, devéṣv akrata çrávaḥ ká imā́n ā́ dadharṣati (RV.) these here have led about a cow, they have carried around the fire, they have done honor to the gods — who shall venture anything against them? yám āíchāma mánasā sò ‘yám ā́ ’gāt (RV.) he whom we (formerly, impf.) sought with our mind has (now, aor.) comeyéné ’ndro havíṣā kṛtvy ábhavad dyumny ùttamáḥ, idáṁ tád akri devā asapatnáḥ kílā ’bhuvam (RV.) that libation by which Indra, making it, became (impf.) of highest glory, I have now made, ye gods; I have become free from enemies.

b. Examples from the Brāhmaṇa language are: sā́ hā ’smiñ jyóg uvāsa... táto ha gandharvā́ḥ sám ūdire: jyóg vā́ iyám urváçī manuṣyèṣv avātsīt (ÇB.)she lived with him a long time. Then the Gandharvas said to one another, "this Urvaçī, forsooth, hath dwelt a long time among mortals"tasya ha dantāḥ pedire: taṁ ho ’vāca: apatsata vā asya dantāḥ (AB.) his teeth fell out. He said to him: "his teeth truly have fallen out"índrasya vṛtráṁ jaghnúṣa indriyáṁ vīryàm pṛthivī́m ánu vy ā̀rchat tád óṣadhayo vīrúdho ‘bhavan sá prajapā́tim úpā ’dhāvad vṛtrám me jaghnúṣa indriyáṁ vīryàm pṛthivī́m ánu vy ā̀rat tád óṣadhayo vīrúdho ‘bhūvann íti (TS.) of Indra, when he had slain Vritra, the force and might went away into the earth, and became the herbs and plants; he ran to Prajāpati, saying: "my force and might, after slaying Vritra, have gone away into the earth, and have become the herbs and plants"svayám enam abhyudétya brūyād vrā́tya kvā̀ ’vātsīḥ (AV., in prose passage) going up to him in person, let him say: "Vrātya, where hast thou abode"? yád idā́nīṁ dvāú vivádamānāv eyā́tām ahám adarçam ahám açrāuṣam íti yá evá brūyā́d ahám adarçam íti tásmā evá çráddadhyāma (ÇB.) if now two should come disputing with one another, [the one] saying "I have seen", [the other] "I have heard", we should believe the one who said "I have seen".