Contents‎ > ‎CHAPTERS‎ > ‎V. NOUNS AND ADJECTIVES.‎ > ‎

341. As models of u-stems

As models of u-stems may be taken शत्रु çátru m. enemy; धेनु dhenú f. cow; मधु mádhu n. honey.

Singular:
N.शत्रुस्
çátrus
धेनुस्
dhenús
मधु
mádhu
A.शत्रुम्
çátrum
धेनुम्
dhenúm
मधु
mádhu
I.शत्रुणा
çátruṇā
धेन्वा
dhenvā́
मधुना
mádhunā
D.शत्रवे
çátrave
धेनवे, धेन्वै
dhenáve, dhenvāí
मधुने
mádhune
Ab. G.शत्रोस्
çátros
धेनोस्, धेन्वास्
dhenós, dhenvā́s
मधुनस्
mádhunas
L.शत्रौ
çátrāu
धेनौ, धेन्वाम्
dhenāú, dhenvā́m
मधुनि
mádhuni
V.शत्रो
çátro
धेनो
dhéno
मधु, मधो
mádhu, mádho
Dual:
N. A. V.शत्रू
çátrū
धेनू
dhenū́
मधुनी
mádhunī
I. D. Ab.शत्रुभ्याम्
çátrubhyām
धेनुभ्याम्
dhenúbhyām
मधुभ्याम्
mádhubhyām
G. L.शत्र्वोस्
çátrvos
धेन्वोस्
dhenvós
मधुनोस्
mádhunos
Plural:
N. V.शत्रवस्
çátravas
धेनवस्
dhenávas
मधूनि
mádhūni
A.शत्रून्
çátrūn
धेनूस्
dhenū́s
मधूनि
mádhūni
I.शत्रुभिस्
çátrubhis
धेनुभिस्
dhenúbhis
मधुभिस्
mádhubhis
D. Ab.शत्रुभ्यस्
çátrubhyas
धेनुभ्यस्
dhenúbhyas
मधुभ्यस्
mádhubhyas
G.शत्रूणाम्
çátrūṇām
धेनूनाभ्
dhenūnā́m
मधूनाभ्
mádhūnām
L.शत्रुषु
çátruṣu
धेनुषु
dhenúṣu
मधुषु
mádhuṣu