Contents‎ > ‎CHAPTERS‎ > ‎V. NOUNS AND ADJECTIVES.‎ > ‎

351. Examples of declension III

Examples of declension. As models of monosyllabic inflection we may take जा jā́ f. progeny; धी dhī́ f. thought; and भू bhū́ f. earth.

a. The first of these is rather arbitrarily extended from the four cases which actually occur; of the loc. sing. and gen.-loc. du., no Vedic examples from ā-stems are found.

Singular:
N.जास्
jā́s
धीस्
dhī́s
भूस्
bhū́s
A.जाम्
jā́m
धियम्
dhíyam
भुवम्
bhúvam
I.जा
jā́
धिया
dhiyā́
भुवा
bhuvā́
D.जे
धिये, धियै
dhiyé, dhiyāí
भुवे, भुवै
bhuvé, bhuvāí
Ab. G.जस्
jás
धियस्, धियास्
dhiyás, dhiyā́s
भुवस्, भुवास्
bhuvás, bhuvā́s
L.जि
धियि, धियाम्
dhiyí, dhiyā́m
भुवि, भुवाम्
bhuví, bhuvā́m
V.जास्
jā́s
धीस्
dhī́s
भूस्
bhū́s
Dual:
N. A. V.जौ
jāú
धियौ
dhíyāu
भुवौ
bhúvāu
I. D. Ab.जाभ्याम्
jā́bhyām
धीभ्याम्
dhībhyā́m
भूभ्याम्
bhūbhyā́m
G. L.जोस्
jós
धियोस्
dhiyós
भुवोस्
bhuvós
Plural:
N. V.जास्
jā́s
धियस्
dhíyas
भुवस्
bhúvas
A.जास् (जस्?)
jā́s, jás
धियस्
dhíyas
भुवस्
bhúvas
I.जाभिस्
jā́bhis
धीभिस्
dhībhís
भूभिस्
bhūbhís
D. Ab.जाभ्यस्
jā́bhyas
धीभ्यस्
dhībhyás
भूभ्यस्
bhūbhyás
G.जाणाम् (जाम्?)
jā́ṇām, jā́m
धियाभ्, धीनाम्
dhiyā́m, dhīnā́m
भुवाभ्, भूनाभ्
bhuvā́m, bhūnā́m
L.जासु
jā́su
धीषु
dhīṣú
भूषु
bhūṣú