Contents‎ > ‎CHAPTERS‎ > ‎V. NOUNS AND ADJECTIVES.‎ > ‎

364. Examples of declension

 Examples of declension. As models of the inflection of derivative stems ending in long vowels, we may take सेना sénā f. army; कन्या kanyā̀ f. girl; देवी devī́ f. goddess; वधू vadhū́ f. woman.

Singular:
N.सेना
sénā
कन्या
kanyā̀
देवी
devī́
वधूस्
vadhū́s
A.सेनाम्
sénām
कन्याम्
kanyā̀m
देवीम्
devī́m
वधूम्
vadhū́m
I.सेनया
sénayā
कन्यया
kanyàyā
देव्या
devyā́
वध्वा
vadhvā́
D.सेनायै
sénāyāi
कन्यायै
kanyā̀yāi
देव्यै
devyāí
वध्वै
vadhvāí
Ab. G.सेनायास्
sénāyās
कन्यायास्
kanyā̀yās
देव्यास्
devyā́s
वध्वास्
vadhvā́s
L.सेनायाम्
sénāyām
कन्यायाम्
kanyā̀yām
देव्याम्
devyā́m
वध्वाम्
vadhvā́m
V.सेने
séne
कन्ये
kánye
देवि
dévi
वधु
vádhuv
Dual:
N. A. V.सेने
séne
कन्ये
kanyè
देव्यौ
devyāú
वध्वौ
vadhvāù
I. D. Ab.सेनाभ्याम्
sénābhyām
कन्याभ्याम्
kanyā̀bhyām
देवीभ्याम्
devī́bhyām
वधूभ्याम्
vadhū́bhyām
G. L.सेनयोस्
sénayos
कन्ययोस्
kanyàyos
देव्योस्
devyós
वध्वोस्
vadhvós
Plural:
N. V.सेनास्
sénās
कन्यास्
kanyā̀s
देव्यास्
devyàs
वध्वास्
vadhvàs
A.सेनास्
sénās
कन्यास्
kanyā̀s
देवीस्
devī́s
वधूस्
vadhū́s
I.सेनाभिस्
sénābhis
कन्याभिस्
kanyā̀bhis
देवीभिस्
devī́bhis
वधूभिस्
vadhū́bhis
D. Ab.सेनाभ्यस्
sénābhyas
कन्याभ्यस्
kanyā̀bhyas
देवीभ्यस्
devī́bhyas
वधूभ्यस्
vadhū́bhyas
G.सेनानाम्
sénānām
कन्यानाम्
kanyā̀nām
देवीनाम्
devī́nām
वधूनाम्
vadhū́nām
L.सेनासु
sénāsu
कन्यासु
kanyā̀su
देवीषु
devī́ṣu
वधूषु
vadhū́ṣu

a. In the Veda vadhū́ is a stem belonging to the other division (like tanū́, above, 356).