Contents‎ > ‎CHAPTERS‎ > ‎V. NOUNS AND ADJECTIVES.‎ > ‎

424. Derivative stems in an - Examples of declension

 Examples of declension. As such may be taken राजन् rā́jan m. king; आत्मन् ātmán m. soul, self; नामन् nā́man n. name. Thus:

Singular
N.राज
rā́ja
आत्मा
ātmā́
नाम
nā́ma
A.राजानम्
rā́jānam
आत्मानम्
ātmā́nam
नाम
nā́ma
I.राज्ञा
rā́jñā
आत्मना
ātmánā
नाम्ना
nā́mnā
D.राज्ञे
rā́jñe
आत्मने
ātmáne
नाम्ने
nā́mne
Ab. G.राज्ञस्
rā́jñas
आत्मनस्
ātmánas
नाम्नस्
nā́mnas
L.राज्ञि, राजनि
rā́jñi, rā́jani
आत्मनि
ātmáni
नाम्नि, नामनि
nā́mni, nā́mani
V.राजन्
rā́jan
आत्मन्
ā́tman
नामन्, नाम
nā́man, nā́ma
Dual:
N. A. V.राजानौ
rā́jānāu
आत्मानौ
ātmā́nāu
नाम्नी, नामनी
nā́mnī, nā́manī
I. D. Ab.राजभ्याम्
rā́jabhyām
आत्मभ्याम्
ātmábhyām
नामभ्याम्
nā́mabhyām
G. L.राज्ञोस्
rā́jños
आत्मनोस्
ātmános
नाम्नोस्
nā́mnos
Plural:
N.राजानस्
rā́jānas
आत्मानस्
ātmā́nas
नामानि
nā́māni
A.राज्ञस्
rā́jñas
आत्मनस्
ātmánas
नामानि
nā́māni
I.राजभिस्
rā́jabhis
आत्मभिस्
ātmábhis
नामभिस्
nā́mabhis
D. Ab.राजभ्यस्
rā́jabhyas
आत्मभ्यस्
ātmábhyas
नामभ्यस्
nā́mabhyas
G.राज्ञाम्
rā́jñām
आत्मनाम्
ātmánām
नाम्नाम्
nā́mnām
L.राजसु
rā́jasu
आत्मसु
ātmásu
नामसु
nā́masu

a. The weakest cases of mūrdhán m. head, would be accented mūrdhnā́, mūrdhné, mūrdhnós, mūrdhnás (acc. pl.), mūrdhnā́m, etc.; and so in all similar cases (loc. sing., mūrdhní or mūrdháni).